Algemene verkoopsvoorwaarden

cga_couv.jpg

1. TOEPASSINGSGEBIED

1.1. De volgende voorwaarden (hierna Algemene Voorwaarden) zijn van toepassing op elke verkoop van machines, motoren, uitrusting en toebehoren, gereedschappen en wisselstukken (hierna afzonderlijk of samen “Materieel” genoemd) door Bergerat Monnoyeur NV, alsook op alle werkzaamheden uitgevoerd door de technici van Bergerat Monnoyeur NV.

1.2. Elke bestelling of aanvraag tot interventie van de klant impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding en verplichting tot naleving van deze Algemene Voorwaarden, die absolute voorrang genieten op enig andersluidend eenzijdig document van de klant.

2. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

2.1. Een offerte, bestelbon of interventiebon is slechts definitief bindend voor Bergerat Monnoyeur voor zover de betreffende bestelbon of interventiebon door twee personen van Bergerat Monnoyeur is ondertekend, waarvan minstens één de algemeen directeur of de commerciële directeur is zoals gepubliceerd in het Belgische staatsblad. Bovendien is de geldigheid van een offerte steeds beperkt tot de duur die er uitdrukkelijk op vermeld staat. Bij gebreke aan de uitdrukkelijke vermelding van een welbepaalde duur, is de geldigheid van de offerte in elk geval beperkt tot maximum één maand na de datum vermeld op de offerte.

Ongeacht de ondertekening ervan door de klant, wordt een offerte, bestelbon of interventiebon, inclusief deze Algemene Voorwaarden, geacht uitdrukkelijk te zijn aanvaard door de klant van zodra Bergerat Monnoyeur in opdracht van de klant de levering of herstellingswerken heeft aangevat.

2.2. Wanneer een overeenkomst wordt afgesloten onder de opschortende voorwaarde van het verkrijgen van een financiering, dient de klant binnen een termijn van 45 dagen te rekenen vanaf de bestelling, per aangetekende brief het bewijs te leveren van de weigering van financiering door ten minste twee banken om van zijn verplichtingen ten aanzien van Bergerat Monnoyeur bevrijd te zijn. Bij gebreke daarvan, wordt de voorwaarde geacht vervuld te zijn en wordt de klant definitief door de bepalingen van de koopovereenkomst gebonden.

2.3. Offertes worden steeds opgemaakt op basis van de informatie verschaft door de klant, die door de aanvaarding van de offerte of de opmaak van de bestelbon of interventiebon uitdrukkelijk de volledigheid en accuraatheid garandeert van deze informatie. De klant draagt dus als enige de verantwoordelijkheid voor het verstrekken van de noodzakelijke informatie en de accuraatheid ervan, zodat Bergerat Monnoyeur er niet toe gehouden is de correctheid van de informatie te verifiëren. Indien na afsluiting van de overeenkomst tussen de klant en Bergerat Monnoyeur zou blijken dat de door de klant verschafte informatie onvolledig, onjuist of misleidend was, dan behoudt Bergerat Monnoyeur zich het recht voor een nieuwe offerte op te maken die de oorspronkelijke integraal vervangt. Vanaf ontvangst van de nieuwe offerte beschikt de klant over een termijn van 15 dagen om zijn akkoord met de nieuwe offerte over te maken. Gebrek aan reactie van de klant binnen die termijn zal beschouwd worden als een onvoorwaardelijke aanvaarding van de nieuwe offerte. Bij weigering van de klant tot aanvaarding van de nieuwe offerte, zal Bergerat Monnoyeur over een termijn van twee weken beschikken om de bestaande offerte of overeenkomst die het beoogde te wijzigen op te zeggen met onmiddellijke ingang en zonder enig recht op schadevergoeding van de klant.

2.4. Indien er zich tijdens de uitvoering van de werkzaamheden door Bergerat Monnoyeur of tijdens de duur van een onderhoudscontract ernstige wijzigingen zouden voordoen – al dan niet te voorzien- die van die aard zijn het voorwerp en/of de draagwijdte van de overeenkomst met de klant te wijzigen (change of scope), behoudt Bergerat Monnoyeur zich het recht voor om schriftelijk wijzigingen voor te stellen aan het contract met de klant, prijsaanpassingen inbegrepen. Vanaf ontvangst van de voorgestelde wijzigingen beschikt de klant over een termijn van 15 dagen om zijn akkoord met de voorgestelde wijzigingen over te maken. Gebrek aan reactie van de klant binnen die termijn zal beschouwd worden als een onvoorwaardelijke aanvaarding van de voorgestelde wijzigingen. Bij weigering van de klant tot aanvaarding van de voorgestelde wijzigingen, zal Bergerat Monnoyeur over een termijn van twee weken beschikken om de bestaande offerte of overeenkomst die het beoogde te wijzigen op te zeggen met onmiddellijke ingang en zonder enig recht op schadevergoeding van de klant.

2.5. De klant is ermee akkoord dat Bergerat Monnoyeur elektronisch met hem communiceert. Het is Bergerat Monnoyeur toegestaan de klant berichten en andere mededelingen te sturen onder andere per e-mail met betrekking tot de verkoop van het Materieel of interventies op het Materieel door Bergerat Monnoyeur. Bergerat Monnoyeur behoudt zich het recht voor berichten via andere weg te sturen, bijvoorbeeld per post.  Voor zover toegestaan door de wet, is de klant, in het geval van een betwisting, ermee akkoord de aanvaardbaarheid van bewijsstukken van een bestelling, berichtgeving, mededeling of boodschap via elektronische weg tussen de partijen niet te betwisten.

2.6Indien enige lidstaat van de Europese Unie uit de Europese Unie treedt, of in geval van enige wijziging van import- of douanerechten dan wel de invoering van eender welke andere belasting, taks, maatregel of regelgeving opgelegd door enige nationale, internationale of supranationale overheid of een nationaal, internationaal of supranationaal orgaan, met impact op de prijs dan wel de leveringstermijn van een verkocht goed of een verkochte dienst, komen partijen het volgende overeen:

- Eventuele douanekosten, taksen, accijnzen of andere heffingen die de (totaal)prijs van de verkochte goederen of diensten zouden affecteren, worden gedragen door de klant;

- Bergerat Monnoyeur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor laattijdige leveringen;

- de klant heeft niet het recht de overeenkomst te beëindigen ingevolge een wijziging van de leveringstermijn of de (totaal)prijs van de aangekochte goederen of diensten.

3. PRIJS

3.1. De aangeboden prijs is afhankelijk van de tarieven die Bergerat Monnoyeur hanteert op het ogenblik van de opmaak van de offerte. De prijs geldt als aanvaard door de klant hetzij op het ogenblik van de ondertekening door de klant van de bestelbon/interventiebon hetzij op het ogenblik van de aanvang van de werken of levering zoals bepaald onder 2.1.§2.

3.2. De partijen komen uitdrukkelijk overeen dat Bergerat Monnoyeur zich het recht voorbehoud om elke prijsaanpassing van de fabrikant door te rekenen aan de klant (in het bijzonder, maar zonder zich hiertoe te beperken, prijsaanpassingen te wijten aan een stijging van de grondstofprijzen). Bergerat Monnoyeur behoudt zich tevens het recht voor een prijsaanpassing voor te stellen aan de klant indien de prijzen niet meer marktconform zouden zijn op het ogenblik van uitvoering van de Overeenkomst. Indien de klant de nieuwe prijs niet wenst te aanvaarden, dient hij dit te melden binnen een termijn van 15 dagen na ontvangst van de nieuwe prijsofferte, in welk geval Bergerat Monnoyeur over een termijn van twee weken zal beschikken om de bestaande offerte of overeenkomst op te zeggen met onmiddellijke ingang en zonder enig recht op schadevergoeding van de klant.

3.3. De door Bergerat Monnoyeur opgegeven prijs geldt mits afhaling van het Materieel ex warehouse en de levering of het vervoer van het Materieel is aldus niet inbegrepen in die prijs. Indien partijen overeenkomen dat Bergerat Monnoyeur zal instaan voor de levering en/of het vervoer van het Materieel, dan zal dit gebeuren op uitsluitende kosten en risico van de klant, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

3.4. De door Bergerat Monnoyeur opgegeven prijs is exclusief taksen.

4. BETALINGSVOORWAARDEN

4.1. Bergerat Monnoyeur heeft het recht een voorschot te vragen indien het dit noodzakelijk acht. In het geval dat het door de klant bestelde Materieel niet meer geproduceerd wordt of niet geleverd kan worden door de fabrikant, kan de bestelling door Bergerat Monnoyeur geannuleerd worden zonder enig recht van de klant op schadevergoeding. In dergelijk geval zal het door de klant betaalde voorschot terugbetaald worden, tenzij de klant een nieuwe bestelling plaatst voor ander Materieel.

4.2. Bij gebreke aan specifieke, andersluidende en schriftelijk bedongen betalingsvoorwaarden is de prijs integraal betaalbaar op de datum van ontvangst van de factuur. Iedere klacht met betrekking tot de factuur moet, op straffe van verval, aangetekend verzonden worden naar Bergerat Monnoyeur binnen de acht dagen na de ontvangst van de factuur. Eventueel toepasselijke kortingen worden uitdrukkelijk op de factuur vermeld. Dergelijke kortingen zijn steeds éénmalig en verlenen geen enkel recht aan de klant op enige korting voor toekomstige bestellingen. Het is de klant niet toegestaan om schuldcompensatie toe te passen op de bedragen die hij verschuldigd is aan Bergerat Monnoyeur en de inhouding van enig bedrag door de klant is aldus niet toegelaten.

4.3. Elk bedrag dat op de toepasselijke vervaldag onbetaald is gebleven zal van rechtswege, zonder voorafgaande ingebrekestelling noch vervulling van enige andere formaliteit, verwijlintresten voortbrengen aan een intrestvoet van 1% per maand vermeerderd met een forfaitaire schadeloosstelling ten belope van 15% van het onbetaald gebleven bedrag, alle belastingen inbegrepen, met als absolute minimum 100EUR.

4.4. Niet-naleving van de betalingsvoorwaarden leidt eveneens van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, tot het verval van toekomstige termijnen en maakt alle door de klant aan Bergerat Monnoyeur verschuldigde sommen, integraal en onmiddellijk opeisbaar.

4.5. Bij niet-naleving van de betalingsvoorwaarden behoudt Bergerat Monnoyeur zich bovendien het recht voor om eender welke levering en dienstverlening, alsook de verdere uitvoering van enige andere overeenkomst op te schorten totdat de vervallen facturen integraal worden betaald, zonder afbreuk aan het recht van Bergerat Monnoyeur om de vergoeding te vorderen van de werkelijk gemaakte kosten en geleden schade. Dergelijke schorsing van uitvoering kan nooit aanleiding geven tot enig recht van de klant op schadevergoeding.

4.6. Indien de kredietverzekeraar de kredietlijnen op de klant intrekt of verlaagt, behoudt Bergerat Monnoyeur zich het recht voor om van de koper de geschikte waarborgen voor de verdere uitvoering van diens verbintenissen te eisen, zelfs na gedeeltelijke uitvoering van de overeenkomst. In geval de klant niet voldoet aan de eisen van Bergerat Monnoyeur terzake, heeft deze laatste het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen en de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren evenals eventuele bestaande onderhoudscontracten stop te zetten of op te schorten, zonder enig recht van de klant op schadevergoeding. Vanaf de stopzetting of opschorting van een onderhoudscontract, zal de klant als enige verantwoordelijk zijn voor het betreffende onderhoud.

4.7. “Ruilonderdelen” zijn wisselstukken of componenten welke door de fabrikant werden bewerkt. Voor elk door de klant besteld Ruilonderdeel zal een gebruikt wisselstuk of component dat identiek is aan het bestelde Ruilonderdeel en vervaardigd door dezelfde fabrikant, door de klant worden teruggegeven aan Bergerat Monnoyeur (hierna genoemd de "Tegenprestatie”). Dit dient te gebeuren binnen een termijn van twee weken te rekenen vanaf de levering van het Ruilonderdeel.

De klant zal bovenop de prijs van het bestelde Ruilonderdeel een door Bergerat Monnoyeur bepaalde som verschuldigd zijn als waarborg voor de teruggave van de Tegenprestatie. Los van eventuele andersluidende en contractueel bedongen betalingsvoorwaarden dient deze waarborg onmiddellijk en integraal voldaan te worden bij de bestelling van het Ruilonderdeel en ten laatste voor de levering ervan. Bergerat Monnoyeur zal deze som teruggeven onder de vorm van een kredietnota, behalve in volgende gevallen: (i) niet naleving van de termijn van teruggave van de Tegenprestatie, of (ii) indien de Tegenprestatie niet aan alle vereiste kwaliteiten zou voldoen (bijvoorbeeld, doch zonder hiertoe beperkt te zijn: ontbreken van bepaalde onderdelen, materieel dat niet gereinigd is). In dat geval behoudt Bergerat Monnoyeur zich het recht voor deze waarborg geheel of gedeeltelijk te behouden.

5. EIGENDOMS-EN RISICO OVERDRACHT

5.1. Het Materieel blijft de uitsluitende eigendom van Bergerat Monnoyeur tot de volledige betaling van de prijs door de klant, taksen en eventuele intresten inbegrepen. Het niet naleven van eender welke betalingstermijn verleent van rechtswege het recht aan Bergerat Monnoyeur om het Materieel onmiddellijk terug te vorderen zonder verdere formaliteiten.

5.2. De klant aanvaardt uitdrukkelijk dat hij tot de volledige betaling van de prijs:

a) de eigendom van het Materieel niet ten bezwarende noch ten kosteloze titel mag overdragen, noch bezwaren met eender welke roerende zekerheid, noch verwijderen uit het land waar het geplaatst is;

b) het Materieel in goede staat van onderhoud moet bewaren;

c) alle nodige en nuttige verzekeringen dient af te sluiten en te behouden tegen onder meer: diefstal, vernieling, brand en alle andere mogelijke vormen van beschadiging door zijn aangestelden en/of door derden. De klant dient op het eerste verzoek de overeenkomstige attesten voor te leggen aan Bergerat Monnoyeur. Indien er zich een schadegeval voordoet betreffende het Materieel zal Bergerat Monnoyeur in de rechten van de klant treden ten aanzien van de verzekeringsmaatschappij en zal Bergerat Monnoyeur de schadevergoeding verschuldigd door deze maatschappij rechtstreeks ontvangen ten belope van het door de klant aan Bergerat Monnoyeur verschuldigde bedrag. De klant dient zijn verzekeraar hier schriftelijk van op de hoogte te brengen en desgewenst een begunstigingclausule te laten ondertekenen;

d) in geval van verkoop van een of meerdere scheepsmotoren behoudt Bergerat Monnoyeur zich uitdrukkelijk het recht voor in haar voordeel een onderpand of een maritieme hypotheek te vestigen. De klant verbindt zich er in dit verband toe de documenten te ondertekenen die noodzakelijk zijn voor de vestiging van deze zekerheden en het geheel van de kosten die hierop betrekking hebben ten laste te nemen.

5.3. De risico’s met betrekking tot het Materieel gaan integraal over op de klant vanaf de terbeschikkingstelling van het voormelde Materieel ex warehouse, hetgeen overeenstemt, behoudens schriftelijk tegenbericht van Bergerat Monnoyeur, met de datum die in de overeenkomst wordt vermeld. De klant dient alle nodige en nuttige verzekeringen af te sluiten en te behouden tegen onder meer diefstal, vernieling, brand en alle andere mogelijke vormen van beschadiging door derden voor de periode dat de klant het Materieel na levering laat staan in de ateliers of de magazijnen van Bergerat Monnoyeur. Indien Bergerat Monnoyeur dient in te staan voor vervoer en levering op een door de klant aangegeven adres, zal dit op het uitsluitende risico van de klant gebeuren.

6. LEVERING

6.1. Behoudens andersluidend beding, vindt de levering plaats in de ateliers of de magazijnen van Bergerat Monnoyeur. Indien partijen overeenkomen dat Bergerat Monnoyeur instaat voor het vervoer van het Materieel, dan gebeurt dit steeds uitsluitend op kosten en op risico van de klant, zelfs bij portvrije verzending of expeditie tegen vergoeding.

6.2. De door Bergerat Monnoyeur meegedeelde leverings- en/of uitvoeringstermijnen zijn louter indicatief en onder meer afhankelijk van de beschikbaarheid van het Materieel bij de constructeur. Vertragingen in termijnen verschaffen de klant geen recht tot opzegging of wijziging van de voorwaarden van de overeenkomst, noch enig recht op schadevergoeding. De schadebedingen van de klant desbetreffende zijn Bergerat Monnoyeur niet tegenstelbaar.

6.3. Bergerat Monnoyeur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om het Materieel te leveren in een licht afwijkende configuratie dan deze vermeld in de bestelbon, voor zover de betreffende afwijking geen substantiële wijziging van de kenmerken van het Materieel uitmaakt en het ongeschikt maakt voor het gebruik waartoe het bestemd was. Bovendien zijn de aanduidingen vermeld op foto’s, illustraties tekeningen en gelijkaardige documenten louter illustratief van aard en kunnen zij nooit aanleiding geven tot enig verhaal van de klant.

6.4. De klant is ertoe gehouden zijn eventuele voorbehouden met betrekking tot zichtbare gebreken schriftelijk te melden binnen de twee werkdagen te rekenen vanaf de levering van het Materieel of vanaf het einde van de interventie. In het geval partijen overeenkomen dat Bergerat Monnoyeur instaat voor de verzending van het Materieel, dient de klant of desgevallend de bestemmeling van het Materieel, zich te vergewissen van de toestand van het Materieel voor de verzending ervan. Bij gebreke aan enig schriftelijk voorbehoud binnen de gestelde termijn wordt de klant geacht het geleverde Materieel te hebben goedgekeurd, desgevallend de geleverde werken te hebben aanvaard. Elke klacht met betrekking tot de levering of de interventie na de voorziene termijn zal dienvolgens onontvankelijk zijn. De klant dient voorafgaandelijk aan elke terugzending van Materieel de goedkeuring van Bergerat Monnoyeur te verkrijgen met betrekking tot zowel de terugzending zelf, als alle financiële en operationele modaliteiten ervan.

6.5. Indien contractueel tussen partijen werd bedongen dat de betaling van het Materieel door de klant afhankelijk is van de ondertekening van een proces-verbaal van levering, wordt dit proces-verbaal van rechtswege geacht te zijn ondertekend indien het niet wordt overgemaakt door de klant binnen de 15 dagen na de levering van het Materieel. Deze termijn doet geen afbreuk aan artikel 5.3 en kan in geen geval beschouwd worden als een verlenging van de in dat artikel vastgelegde termijn voor het formuleren van enig voorbehoud.

6.6. Indien de klant het Materieel niet in ontvangst neemt binnen de 10 dagen na schriftelijke kennisgeving door Bergerat Monnoyeur van de ter beschikking stelling van het Materieel, behoudt Bergerat Monnoyeur zich het recht voor zelf over het Materieel te beschikken, de bestelling uit te stellen naar een latere datum en een vergoeding te vorderen voor alle kosten die dit uitstel met zich meebrengt of de Overeenkomst op te zeggen conform artikel 14.

7. MONTAGE

7.1. Behoudens andersluidend beding, zijn de kosten van eventuele montage en demontage niet inbegrepen in de verkoopprijs.

7.2. Wanneer de klant het noodzakelijke personeel en gereedschap ter beschikking stelt van Bergerat Monnoyeur om te zorgen voor de uitvoering van de montage of demontage, is de klant als enige aansprakelijk voor het gereedschap en het personeel dat ter beschikking werd gesteld. Bergerat Monnoyeur kan in dat geval niet aansprakelijk worden gesteld voor gebeurlijke ongevallen bij de montage of demontage veroorzaakt door het personeel of het materieel van de klant.

8. OVERMACHT

8.1. In geval van overmacht is Bergerat Monnoyeur ontheven van alle aansprakelijkheid en kan ze hetzij haar verbintenissen herleiden, hetzij de gehele overeenkomst beëindigen, opzeggen of opschorten, zonder gehouden te zijn tot enige schadeloosstelling.

8.2. Worden door de partijen beschouwd als gevallen van overmacht, doch zonder hiertoe beperkt te zijn: oorlog, staking, lock–out, daden van terrorisme, machinebreuk, brand, overstromingen, industriële ongevallen, afdanking van belangrijke onderdelen tijdens de productie, vertragingen of onderbrekingen van transport, moeilijkheden in de bevoorrading van grondstoffen, materieel en energie, beperkingen of voorschriften opgelegd door de overheid of enige andere oorzaak die leidt tot volledige of gedeeltelijke werkloosheid voor Bergerat Monnoyeur of haar leveranciers.

9. WAARBORG

9.1 Algemeen: voor nieuw Materieel verstrekt Bergerat Monnoyeur een waarborg tegen verborgen gebreken in overeenstemming met artikelen 1641 en volgende van het Burgerlijk Wetboek. De aansprakelijkheid van Bergerat Monnoyeur is echter steeds beperkt tot directe materiële schade met uitdrukkelijke uitsluiting van elke vorm van onrechtstreekse en/of indirecte en/of immateriële schade zoals winstderving, gemis van een kans, doch zonder hiertoe beperkt te zijn. De klant beschikt over een termijn van vijftien (15) werkdagen te rekenen vanaf de ontdekking van een dergelijk verborgen gebrek om het bestaan ervan per aangetekende brief aan Bergerat Monnoyeur. Bovenstaande waarborg geldt nooit voor Tweedehandsmaterieel dat steeds verkocht wordt in de staat waarin het zich bevindt, zoals gekend door de klant. Behoudens voorafgaandelijke en schriftelijke overeenkomst met Bergerat Monnoyeur, is de waarborg alleen van toepassing op het Belgisch grondgebied en tijdens de normale werkuren. De waarborg kan slechts ingeroepen worden door de klant voor zover deze het gehele bedrag van de oorspronkelijke factuur betaald heeft.

9.2 Waarborg voor stukken, originele onderdelen en interventies

a) Reikwijdte: De waarborg dekt alle gebreken aan de materie of de fabricage van het nieuwe Materieel, evenals aan elke interventie doch slechts gedurende de volgende waarborgperiode:

- 12 maanden vanaf de datum van levering voor wat betreft machines, motoren, uitrustingsgoederen en toebehoren. Raadpleeg hiervoor ons document “fabriekswaarborg”;

- 12 maanden voor wisselstukken, ruilonderdelen en gereedschappen, te rekenen vanaf hun verkoop en 3 maanden voor de interventies te rekenen vanaf de dag van hun uitvoering. Raadpleeg hiervoor ons document “beperkte waarborg op verkochte onderdelen en betaalde herstellingen”.

De herstelling of de vervanging van onderdelen uitgevoerd in het kader van de waarborg kan in geen geval leiden tot de verlenging van de waarborgtermijn voor de andere componenten van het Materieel.

De waarborg dekt alleen de kosten van de herstelling of vervanging en het bedrag van de tussenkomst kan nooit omvangrijker zijn dan de voor het Materieel of voor de interventie door de klant betaalde prijs. Zij kan bovendien in geen enkel geval aanleiding geven tot betaling van enige andere schadevergoeding. De waarborg dekt noch de kosten van het vervoer van het Materieel of van de gebrekkige onderdelen, noch de kosten verbonden aan de terugkeer van het Materieel of van het herstelde of vervangen stuk, noch de verplaatsing- en/of verblijfskosten van de technici van Bergerat Monnoyeur.

b) Modaliteiten: De prestaties ingevolge de toepassing van de waarborg worden uitgevoerd in de ateliers van Bergerat Monnoyeur nadat de klant om de toepassing van de waarborg heeft verzocht en het Materieel, dat volgens hem gebrekkig is, heeft teruggestuurd naar Bergerat Monnoyeur. De waarborg kan slechts verstrekt worden na onderzoek van het Materieel of van de stukken en voor zover Bergerat Monnoyeur het gebrek heeft erkend. De keuze tussen herstelling of vervanging van het gebrekkige Materieel evenals de wijze van uitvoering ervan behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van Bergerat Monnoyeur. Het Materieel of de onderdelen, vervangen op grond van deze bepaling, worden automatisch eigendom van Bergerat Monnoyeur. In geen geval kan de periode van herstelling, de stilstand van Materieel en de daaruit voortvloeiende schade, aanleiding geven tot de betaling van enige schadevergoeding.

c) Uitsluitingen: De waarborg is uitgesloten in de volgende gevallen:

- beschadiging en slijtage als gevolg van elk ongeschikt gebruik van het Materieel of een gebruik dat niet conform de gebruiksaanwijzing van de fabrikant is, hetzij door de klant zelf, hetzij door diens ondergeschikte of door een derde, ongeacht of deze toestemming hadden gekregen van de klant;

- beschadiging en slijtage als gevolg van een, al dan niet correcte, aanpassing of speciale montage van het Materieel, behoudens wanneer deze aanpassing of montage door Bergerat Monnoyeur is uitgevoerd;

- beschadiging en slijtage als gevolg van een herstelling of vervanging van onderdelen uitgevoerd aan het Materieel door de klant en/of door derden die hiertoe niet door Bergerat Monnoyeur werden gemachtigd;

- gebreken te wijten aan toevalligheden, overmacht of in geval van samenloop van oorzaken;

- normale slijtage, breuk door slecht gebruik, vandalisme, nalatigheid, gebrek aan toezicht of onderhoud;

- bij gebruik van het Materieel in strijd met de aanbevelingen van de fabrikant en/of van Bergerat Monnoyeur, zoals onder meer vastgelegd in de Handleiding voor Gebruik en Onderhoud.

- voor banden, batterijen, accessoires, cabineruiten, carrosserie, koplampen, de ruitenwissers, en de kettinggeleiders.

De verleende waarborg is maar geldig voor zover het Materieel correct werd onderhouden en hersteld en voor zover gebruik werd gemaakt van originele Caterpillar wisselstukken aangekocht bij een officiële Caterpillar dealer.

10. AANSPRAKELIJKHEID  

10.1. De aansprakelijkheid van Bergerat Monnoyeur is uitgesloten in volgende gevallen: (i) bij gebruik van het Materieel in omstandigheden die niet in overeenstemming zijn met de aanbevelingen van de fabrikant en/of van Bergerat Monnoyeur, (ii) in geval van gebrekkig onderhoud van het Materieel of een gebrekkige werking, (iii) bij schade die deels of volledig te wijten is aan de klant of een derde en (iv) in geval van overmacht.

10.2. De aansprakelijkheid van Bergerat Monnoyeur zal bovendien steeds beperkt zijn tot de bewezen lichamelijke en/of de bewezen rechtstreekse materiële schade van de klant, het personeel van de klant of derden die onmiddellijk in verband staat met een zware fout van Bergerat Monnoyeur binnen de hiernavolgende grenzen, tenzij indien de schade zich ook zonder de fout van Bergerat Monnoyeur zou hebben voorgedaan.

10.3. In geval van rechtstreeks materiële schade, zal de aansprakelijkheid van Bergerat Monnoyeur per schadegeval beperkt zijn tot maximaal het bedrag dat overeenstemt met de waarde van het Materieel of de interventie zoals vermeld in de bestelbon. De klant vrijwaart Bergerat Monnoyeur voor elke vordering, in het bijzonder vorderingen van derden, die het voormelde maximale bedrag overschrijdt.

10.4. Bergerat Monnoyeur zal nooit aansprakelijk kunnen gesteld worden voor enige onrechtstreekse en/of immateriële schade van de klant, het personeel van de klant of derden ontstaan bij het uitvoeren van zijn prestaties, zoals onder meer, maar zonder hiertoe beperkt te zijn; gederfde winsten, verlies van klanten, verlies van operationele winst. De klant, evenals diens verzekeraars, doen afstand van elk verhaal op Bergerat Monnoyeur om een vergoeding te bekomen van de geldelijke gevolgen van dergelijke schade en vrijwaren Bergerat Monnoyeur en diens verzekeraars voor iedere door derden ingestelde vordering betreffende voormelde schade.

11. GEBRUIK VAN DE TECHNISCHE GEGEVENS

11.1. De Klant is geïnformeerd dat het Materieel dat hij verkrijgt uitgerust kan zijn met een module die aan Bergerat Monnoyeur, alsook alle entiteiten die deelnemen aan het leveren van door de Klant onderschreven diensten (met name de ondernemingen van de Caterpillar groep), toelaat om technische gegevens van de machine te verzamelen. Bergerat Monnoyeur kan deze gegevens gebruiken voor leveringsdoeleinden en het verbeteren van haar prestaties, voor de analyse van de geleverde dienst en van het functioneren van de machines. Ze kunnen buiten de Europese Unie worden doorgestuurd voor deze doeleinden. Deze machinegegevens laten niet toe aan Bergerat Monnoyeur om, zelfs indirect, de persoon of personen die de machine gebruiken te identificeren, en maken dus, voor Bergerat Monnoyeur, geen persoonsgegevens uit. Als daarentegen de gegevens toelaten aan de Klant om een fysieke persoon, zij het indirect, te identificeren, komt het aan de Klant toe om de gebruikers van elke betrokken machine te informeren over het verzamelen van gegevens en om over te gaan tot de geschikte formaliteiten zoals bedoeld in de Algemene Verordening gegevensbescherming van 27 april 2016. Als de Klant niet wil dat deze technische gegevens worden verzameld, komt het aan hem toe om dit te signaleren aan Bergerat Monnoyeur door het daarvoor voorziene vakje op de achterkant van de Bestelbon aan te vinken. 

11.2. De intellectuele eigendom van de documenten, concepten, tekeningen en alle andere mogelijke technische gegevens onder welke vorm ook die in het kader van de overeenkomst worden overgemaakt door Bergerat Monnoyeur aan de klant blijft te allen tijde bij Bergerat Monnoyeur en gaat aldus niet over op de klant, tenzij uitdrukkelijk andersluidend beding in een daartoe specifiek opgestelde overeenkomst. De klant heeft dan ook geen enkel eigendomsrecht op deze gegevens en het is de klant verboden de betreffende gegevens te verwerken, te wijzigen, te commercialiseren of op enige andere wijze te bewerken. De betreffende gegevens van Bergerat Monnoyeur dienen bovendien behandeld te worden als confidentiële gegevens en mogen op geen enkele wijze openbaar gemaakt worden door de klant zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Bergerat Monnoyeur.

12. BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

12.1. Bergerat Monnoyeur NV (Brusselsesteenweg 340 te 3090 Overijse) is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals verzameld op de Bestelbon. Deze gegevens worden verwerkt om de gesloten overeenkomst uit te voeren. Deze verwerking is gebaseerd op de artikelen 6.1, b) en f) (levering en verbetering van de overeengekomen diensten) AGV (Algemene Verordening gegevensbescherming van 27 april 2016). Deze gegevens kunnen worden doorgestuurd aan ondernemingen van de groep (waaronder Caterpillar) en aan derden of onderaannemers, waaronder deze buiten de Europese Unie (Verenigde Staten) voor de noodzaken van de uitvoering en de opvolging van de bestelling. De functionaris voor gegevensbescherming is bereikbaar via het emailadres dpo@bmbe.be. Behalve gerechtvaardigd belang van Bergerat Monnoyeur, de gegevens worden slechts verwerkt voor doeleinden van directe marketing dan als de Klant erin toegestemd heeft door het daartoe bestemde vakje aan te vinken op de Bestelbon. De Klant (of ondertekenaar) kan op elk moment zijn toestemming intrekken en zich verzetten tegen de verwerking van zijn gegevens voor de directe marketing door een mail te versturen naar het adres of dpo@bmbe.be of een aangetekende zending te versturen naar Bergerat Monnoyeur NV, Brusselsesteenweg 340 te 3090 Overijse.

De gegevens worden bewaard voor de duur van de uitvoering van de met de Klant afgesloten overeenkomst en voor de periode die noodzakelijk is voor Bergerat Monnoyeur om de wettelijke of contractuele waarborg te leveren, en haar boekhoudkundige en fiscale verplichtingen na te komen. Deze termijn zal worden verlengd voor het beheer van een eventueel geschil met de Klant.

De Klant (of ondertekenaar) heeft het recht om toegang te vragen tot zijn of haar persoonsgegevens, om onjuiste of onvolledige gegevens te verbeteren, om gegevens uit te wissen onder de voorwaarden vastgesteld door artikel 17 AGV (recht op vergetelheid) of een beperking van de verwerking onder de voorwaarden vastgesteld door artikel 18 AGV. De Klant kan ook bezwaar maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens onder de voorwaarden zoals vastgesteld door artikel 21 AGV en heeft het recht een kopie van zijn gegevens te vragen om ze over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke (recht op gegevensoverdraagbaarheid). Elke vraag is per mail te richten tot het adres dpo@bmbe.be. De Klant (of ondertekenaar) beschikt over het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In België is de toezichthoudende utoriteit de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (“Gegevensbeschermingsautoriteit” vanaf 25 mei 2018).

12.2. De klant verbindt zich er eveneens toe om de bepalingen van de hierboven vernoemde toepasselijke wetgeving na te leven.

13. GEBRUIK VAN HET MATERIAAL OP HET GRONDGEBIED VAN DE EER

13.1. De klant verbindt zich er strikt toe dat het Materieel verkocht door Bergerat Monnoyeur uitsluitend wordt gebruikt op het grondgebied van de EER (Europese Unie en IJsland, Liechtenstein, Noorwegen) en dat van Zwitserland voor een minimale periode van 12 maanden te rekenen vanaf de levering en voor zover het Materieel geen 1000 uur gebruik heeft bereikt. Bij niet naleving verbindt de klant zich ertoe om op eerste verzoek aan Bergerat Monnoyeur een forfaitair en onherleidbaar bedrag te betalen van 30 % van de aankoopprijs van het Materieel, exclusief taksen.

13.2 Bovendien verbindt de klant zich ertoe niet alleen de Europese regelgeving aangaande embargo’s te respecteren, doch ook de regelgeving aangaande embargo’s uitgevaardigd door de administratieve overheden van de Verenigde Staten. Meer in het bijzonder zal de klant het materieel noch rechtstreeks noch onrechtstreeks als eindbestemming Belarus, Myanmar (Birma), Iran, Cuba, Syrië, Soedan of Noord Korea geven.

14. OPZEGGING

14.1. Bergerat Monnoyeur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de overeenkomst op te zeggen in de volgende gevallen.

- In geval van niet naleving van één van de verplichtingen door de klant en in het bijzonder bij gebreke aan betaling door de klant van de prijs of van één betalingstermijn, na het verstrijken van een termijn van 8 dagen te rekenen vanaf de verzending van de ingebrekestelling via aangetekende zending;

- bij gebrek aan ophaling van het bestelde Materieel door de klant binnen de 10 dagen te rekenen vanaf de schriftelijke kennisgeving waarbij werd meegedeeld dat het Materieel hem ter beschikking gesteld werd;

- wanneer de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk niet meer kunnen worden uitgevoerd en deze onmogelijkheid te wijten is aan de klant.

14.2. Zonder afbreuk te doen aan de overige rechten en rechtsmiddelen van Bergerat Monnoyeur, zal de opzegging van de overeenkomst door Bergerat Monnoyeur in de hypotheses opgesomd in het artikel 14.1, evenals de eenzijdige opzegging van de overeenkomst door de klant in elk geval de volgende gevolgen met zich meebrengen:

- het materieel moet onmiddellijk worden teruggegeven aan Bergerat Monnoyeur. Bij vertraging in deze teruggave, zal de klant per dag vertraging een bedrag gelijk aan 0,50 % van de aankoopprijs van het Materieel verschuldigd zijn aan Bergerat Monnoyeur ;

- een verbrekingsvergoeding, forfaitair vastgesteld op 30 % van de volledige bestelling of van de prijs van de interventie, zal door de klant verschuldigd zijn, zonder afbreuk te doen aan het recht van Bergerat Monnoyeur om het bedrag van de volledige herstelling als ook de door haar werkelijk geleden schade te vorderen indien deze hoger is dan de verbrekingsvergoeding.

14.3. Bergerat Monnoyeur behoudt zich bovendien het recht voor de overeenkomst op elk ogenblik te beëindigen hetzij conform de bepalingen van de artikelen 2.3. en 2.4.; hetzij mits het respecteren van een opzegtermijn van 6 maanden; hetzij met onmiddellijke ingang wanneer één van de volgende gebeurtenissen zich voordoet: overlijden, onbekwaamheid, faillissement, gerechtelijke reorganisatie, in vereffening stelling of overmacht.

14.4 Geen enkele schadevergoeding kan door de klant worden gevorderd op grond van de beëindiging van de overeenkomst om één van voormelde redenen.

15. VERBOD OP AFWERVING VAN PERSONEEL

Het is de klant verboden om een personeelslid van Bergerat Monnoyeur af te werven op welke wijze ook, hetzij rechtstreeks of onrechtstreeks als bediende of als zelfstandige en dit gedurende een periode van één jaar te rekenen vanaf het einde van de overeenkomst of vanaf het einde van de uitvoering van de laatste bestelling. Bij niet naleving van deze bepaling zal de klant een vergoeding verschuldigd zijn aan Bergerat Monnoyeur gelijk aan het bedrag van één jaar bruto verloning van het betreffende personeelslid.

16. OVERDRACHT – ONDERAANNEMING

Het is partijen niet toegelaten hun rechten aan derden over te dragen tenzij uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van de andere partij. Behoudens andersluidend beding, kan Bergerat Monnoyeur beroep doen op één of meer onderaannemers voor het geheel of een deel van de opdracht.

17. AANWEZIGHEIDSREGISTRATIE OP EEN BOUWERF

Voor werven waar werken worden uitgevoerd waarvan het totale bedrag gelijk is aan of hoger is dan 500.000 € (excl. Btw), is iedere werknemer, onderaannemer en werknemer van een onderaannemer van Bergerat Monnoyeur, al dan niet zelfstandig, verplicht om zich te registreren i.o.m. de wet van 8 december 2013 (M.B. 20 december 2013). Iedere cocontractant van Bergerat Monnoyeur verbindt zich ertoe deze verplichting stipt na te leven / te laten naleven en zal Bergerat Monnoyeur vrijwaren van elk bedrag dat ten haren laste zou worden gelegd ingeval van elke eventuele schending.

18. VERZEKERING

Onverminderd artikel 5.2.c) heeft de klant de mogelijkheid om een verzekering te nemen bij Bergerat Monnoyeur voor de dekking van verschillende risico’s (machinebreuk, herstelling, …).  Het Materieel wordt dan door de zorgen van Bergerat Monnoyeur verzekerd op kosten van de klant.  De algemene voorwaarden zijn ter beschikking van de klant op aanvraag.  Alles risico’s waarvoor de klant aansprakelijk is en die niet gedekt zijn door de verzekering blijven ten laste van de klant, alsook de vrijstelling vastgesteld door de verzekeraar.  In het geval de verzekeraar een premieverhoging zou doorvoeren of de verzekeringspolis zou opzeggen, kan de klant hiervoor geen enkel verhaal uitoefenen op Bergerat Monnoyeur die hiervoor geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt.

19. TOEPASSELIJK RECHT – GESCHILLEN

Het Belgische recht is van toepassing op de verhoudingen tussen partijen. Partijen verbinden er zich toe om alle geschillen die tussen hen ontstaan in de uitvoering van hun overeenkomst in der minne te regelen. Indien zulks onmogelijk zou blijken zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Brussel bevoegd om het geschil te beslechten.

Versie november 2020