Wettelijke bepalingen en Gebruiksvoorwaarden

bm_genlis.jpg

Wettelijke bepalingen van de website van Bergerat Monnoyeur België 

De internetsite www.bm-cat.com/nl-be (hierna de "Site") wordt beheerd door Bergerat Monnoyeur nv, met maatschappelijke zetel te Brusselsesteenweg 340, 3090 Overijse (België).

RPM/RPR - Bruxelles/Brussel   BTW/TVA BE 0419.725.928   - REG NR AANN - NR ENR ENTR BE 419.725.928.04/27/11
BNP Paribas Fortis: 210-0219664-11   IBAN: BE30 2100 2196 6411   BIC: GEBABEBB
bmbe@bmbe.be

Webbureau :
Kernix
6 rue Lalande - 75014 Paris - Frankrijk
Kernix
contact@kernix.com
Telefoon : +33 1 53 98 73 40

 

Hosting

De hosting van de Site wordt verzorgd door de firma CLARANET, naamloze vennootschap naar Frans recht met een kapitaal van 5.322.300 euros, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Paris onder het nummer 419 632 286 en met maatschappelijke zetel te 2 rue Bréguet - 75014 Paris - Frankrijk.

 

Intellectuelle eigendom

De Site en de inhoud ervan zijn eigendom van Bergerat Monnoyeur of vormen het voorwerp van een gebruiksvergunning. Dit geldt zowel voor de algemene vormgeving van de Site als voor de software, de grafische elementen, de gegevensbanken, het design, de foto’s en illustraties, de teksten, de tekeningen, het geluid en alle overige componenten die samen de inhoud van de Site uitmaken. Niets uit deze Site mag worden gereproduceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bergerat Monnoyeur.
De op de Site voorkomende merken en logo’s zijn gedeponeerde merken. In het bijzonder is het merk Caterpillar een gedeponeerd merk van Caterpillar. Elke reproductie, aanwending, nabootsing, toevoeging, weglating of wijziging van deze elementen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bergerat Monnoyeur en Caterpillar is verboden en wordt beschouwd als een vervalsing.

 

Hyperlinks

Links naar de Site: Elke creatie van een link van externe internetsites naar de Site zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bergerat Monnoyeur is verboden. Indien u een link naar de Site wenst te leggen, verzoeken wij u contact op te nemen met de webmaster via kvanonckelen@bmbe.be of per brief.
Links op de Site: De Site kan links bevatten naar andere sites (“Sites van derden”). Bergerat Monnoyeur beschikt over geen enkele controlemogelijkheid over deze Sites van derden, die volledig onafhankelijk worden beheerd. Wanneer de Internetgebruiker een van deze links gebruikt, verlaat hij de site van Bergerat Monnoyeur. Aangezien Bergerat Monnoyeur over geen enkele mogelijkheid tot controle van deze Sites van derden beschikt, wijst Bergerat Monnoyeur bij voorbaat elke aansprakelijkheid af met betrekking tot Sites van derden, zowel wat betreft de inhoud ervan als wat betreft de gevolgen die uit het gebruik ervan kunnen voortvloeien.

 

Gebruiksvoorwaarden van de website van Bergerat Monnoyeur België en Groothertogdom Luxemburg

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op al wie zich naar de Site begeeft en de Site bezoekt (de “Internetgebruiker”). Het zich toegang verschaffen tot de Site en het navigeren op de Site impliceren de onmiddellijke en algehele aanvaarding van deze voorwaarden door de Internetgebruiker.
Bergerat Monnoyeur behoudt zich het recht voor om de gebruiksvoorwaarden van de Site te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Het is de verantwoordelijkheid van de Internetgebruiker om deze pagina geregeld te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele aanpassingen.

 

Inhoud van de Site – Aansprakelijkheid

De Site kan evolueren, om zo tegemoet te komen aan de verwachtingen van de gebruikers. Zo kan Bergerat Monnoyeur op elk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving de inhoud van de Site wijzigen en/of bepaalde functies en/of diensten schrappen, zonder dat Bergerat Monnoyeur door de Internetgebruiker aansprakelijk kan worden gesteld voor de gevolgen van deze aanpassingen.
De informatie van welke aard dan ook die op de Site wordt verstrekt, wordt uitsluitend verstrekt op informatieve basis. Ondanks alle aan de inhoud van de Site bestede zorg kan geen enkele waarborg worden verstrekt over de juistheid, de nauwkeurigheid en het recente karakter van de op de Site verstrekte informatie. Bijgevolg kan aan deze informatie op geen enkele wijze, direct of indirect, een contractuele waarde worden gehecht.
Voor het overige kan de aansprakelijkheid van Bergerat Monnoyeur niet worden ingeroepen voor enige schade, van welke aard dan ook, die direct of indirect het gevolg is van het gebruik van de Site, met name als gevolg van een virus dat de computeruitrusting van de Internetgebruiker zou kunnen beschadigen of onbruikbaar maken.

 

Gegevensbescherming

Bergerat Monnoyeur NV (Brusselsesteenweg 340 te 3090 Overijse) is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals verzameld op de Bestelbon. Deze gegevens worden verwerkt om de gesloten overeenkomst uit te voeren. Deze verwerking is gebaseerd op de artikelen 6.1, b) en f) (levering en verbetering van de overeengekomen diensten) AGV (Algemene Verordening gegevensbescherming van 27 april 2016). Deze gegevens kunnen worden doorgestuurd aan ondernemingen van de groep (waaronder Caterpillar) en aan derden of onderaannemers, waaronder deze buiten de Europese Unie (Verenigde Staten) voor de noodzaken van de uitvoering en de opvolging van de bestelling. De functionaris voor gegevensbescherming is bereikbaar via het emailadres dpo@bmbe.be. Behalve gerechtvaardigd belang van Bergerat Monnoyeur, de gegevens worden slechts verwerkt voor doeleinden van directe marketing dan als de Klant erin toegestemd heeft door het daartoe bestemde vakje aan te vinken op de Bestelbon. De Klant (of ondertekenaar) kan op elk moment zijn toestemming intrekken en zich verzetten tegen de verwerking van zijn gegevens voor de directe marketing door een mail te versturen naar het adres of dpo@bmbe.be of een aangetekende zending te versturen naar Bergerat Monnoyeur NV, Brusselsesteenweg 340 te 3090 Overijse.

De gegevens worden bewaard voor de duur van de uitvoering van de met de Klant afgesloten overeenkomst en voor de periode die noodzakelijk is voor Bergerat Monnoyeur om de wettelijke of contractuele waarborg te leveren, en haar boekhoudkundige en fiscale verplichtingen na te komen. Deze termijn zal worden verlengd voor het beheer van een eventueel geschil met de Klant.

De Klant (of ondertekenaar) heeft het recht om toegang te vragen tot zijn of haar persoonsgegevens, om onjuiste of onvolledige gegevens te verbeteren, om gegevens uit te wissen onder de voorwaarden vastgesteld door artikel 17 AGV (recht op vergetelheid) of een beperking van de verwerking onder de voorwaarden vastgesteld door artikel 18 AGV. De Klant kan ook bezwaar maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens onder de voorwaarden zoals vastgesteld door artikel 21 AGV en heeft het recht een kopie van zijn gegevens te vragen om ze over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke (recht op gegevensoverdraagbaarheid). Elke vraag is per mail te richten tot het adres dpo@bmbe.be. De Klant (of ondertekenaar) beschikt over het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In België is de toezichthoudende utoriteit de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (“Gegevensbeschermingsautoriteit” vanaf 25 mei 2018).

De klant verbindt zich er eveneens toe om de bepalingen van de hierboven vernoemde toepasselijke wetgeving na te leven.

 

Cookies

Bergerat Monnoyeur en derde partijen gebruiken functionele, analystische en tracking cookies of vergelijkbare technieken (ook van derde partijen) om u de best mogelijke gebruikerservaring te kunnen bieden en om u de relevante advertenties, ook buiten het .com domein, te kunnen tonen. De cookies worden ook gebruikt om onze service en deze van derden te analyseren en te verbeteren. Met derden verwijzen we naar partners op het gebied van advertenties, analytics en sociale media, die toegang hebben tot uw gebruik van onze site. Een derde partij is onder meer Wonderkind voor HR doeleinden waarvan u de privacy statement vindt op https://wonderkind.com/privacy-statement-technology.

 

Algemene bepalingen

De gebruiksvoorwaarden van de Site zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Elke betwisting met betrekking tot het gebruik van de Site wordt voorgelegd aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Brussel.