RODO

header-bm-rodo.jpg

RODO

W dniu 25 maja 2018r. stosowane są przepisy prawa o ochronie danych osobowych na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, powszechnie zwanego Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych („RODO”).
Nowe przepisy regulują ochronę danych osobowych i przyjęte zostały w formie rozporządzenia, co oznacza bezpośrednie stosowanie przepisów przez wszystkich przedsiębiorców przetwarzających dane osobowe na terytorium Unii Europejskiej. Wszystko w celu zharmonizowania ochrony podstawowych praw i wolności osób fizycznych na terenie całej Unii Europejskiej i tym samym zapewnienie swobodnego przepływu danych osobowych między państwami członkowskimi.
 


POLITYKA PRYWATNOŚCI
 
Informacje ogólne
 
1.1. Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie do danych osobowych użytkowników serwisu internetowego (dalej „Użytkowników”) działającego pod adresem www.bm.pl (dalej „Serwis”) oraz innych kategorii osób wskazanych w niniejszej Polityce Prywatności.
1.2. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Bergerat Monnoyeur Sp. z o.o. z siedzibą w Izabelinie-Dziekanówku; ul. Modlińska 11; 05-092 Łomianki, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, Wydział XIV Gospodarczy pod numerem KRS 0000021439 (dalej jako: „Spółka”).
1.3. Dane osobowe Użytkowników Serwisu przetwarzane są przez Usługodawcę w celu prowadzenia Serwisu, a w szczególności: A. zapewnienia sprawnego funkcjonowania Serwisu; B. wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Serwisu; C. tworzenia wewnętrznych raportów i analiz (w tym statystyk oglądalności podstron Serwisu); D. podnoszenia jakości Serwisu oraz E. ewentualnego przesyłania przez Usługodawcę na wskazany adres poczty elektronicznej – w formie elektronicznej – zamówionego przez Użytkownika elektronicznego biuletynu (newsletter).
1.4. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się skontaktować pod adresem: Bergerat Monnoyeur Sp. z o.o..; ul. Modlińska 11; Izabelin-Dziekanówek; 05-092 Łomianki z dopiskiem RODO; e-mail: aktualizacja.rezygnacja@b-m.pl
1.5. Na powyższy adres należy się kontaktować w każdej sprawie dotyczącej ochrony danych osobowych przetwarzanych przez Usługodawcę.
Realizacja praw osób, których dotyczą dane osobowe.
1.6. Każda osoba fizyczna (dalej „Wnioskujący”) ma prawo zwrócić się do Usługodawcy z wnioskiem o: (A) potwierdzenie, że Usługodawca przetwarza dotyczące jej dane osobowe, a także o realizację prawa dostępu do danych osobowych jakie jej dotyczą; (B) sprostowanie danych osobowych; (C) usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych; (D) przeniesienie danych osobowych, obejmujące uprawnienie do otrzymania w/w danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi (w zakresie w jakim dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany oraz w celu wykonania umowy lub na podstawie wyrażonej zgody); (E) sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych (w zakresie w jakim dane przetwarzane są w prawnie uzasadnionym interesie Spółki).
1.7. Powyższe wnioski będą realizowane przez Wnioskodawcę z uwzględnieniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „RODO”).
Powyższe oznacza, że w niektórych przypadkach wymienionych w przepisach RODO w/w uprawnienia nie będą przysługiwały osobie, której dotyczą dane osobowe.
1.8. Wniosek należy złożyć w formie pisemnej na adres Bergerat Monnoyeur Sp. z o.o..; ul. Modlińska 11; Izabelin-Dziekanówek; 05-092 Łomianki. W razie braku przetwarzania przez Usługodawcę danych osobowych Wnioskującego (poza faktem przetwarzania w/w danych na potrzeby samego wniosku) wniosek nie zostanie zrealizowany, a dane Wnioskującego zostaną niezwłocznie usunięte.
1.9. Usługodawca niezwłocznie po otrzymaniu wniosku informuje o tym fakcie Wnioskującego oraz zamieszcza informację na temat wniosku w prowadzonej przez siebie ewidencji.
1.10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji tożsamości Wnioskującego. Brak skutecznego zweryfikowania tożsamości Wnioskującego z powodów, za których powstanie Wnioskujący ponosi odpowiedzialność oznacza brak realizowania przez Usługodawcę złożonego wniosku o czym Wnioskujący zostanie poinformowany w sposób niezwłoczny.
1.11. Usługodawca przekazuje Wnioskującemu odpowiedź na wniosek w terminie najpóźniej trzech (3) tygodni licząc od dnia jego otrzymania. W przypadkach obiektywnie skomplikowanych (tj. wymagających po stronie Spółki dużego nakładu pracy) powyższy termin ulega przedłużeniu do dwóch (2) miesięcy o czym Wnioskujący jest niezwłocznie informowany. Jednocześnie Usługodawca dochowa wszelkich starań aby termin nie ulegał w/w wydłużeniu.
1.12. W ramach realizacji prawa dostępu do danych Wnioskującemu wskazuje się jego dane, w zakresie o jaki wniósł w żądaniu. Zakres informacji obejmuje:
• cel przetwarzania,
• kategorie danych osobowych podlegające przetwarzaniu,
• odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych,
• planowany okres przechowywania danych osobowych, a jeżeli nie jest to możliwe, sposób obliczania tego okresu,
• jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dotyczą – wszelkich dostępnych informacji o ich źródle,
• zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, oraz istotnych informacjach o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.
• prawo do żądania od Spółki sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (w razie gdy takie prawo przysługuje),
• prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
1.13. W przypadku realizacji prawa dostępu do danych oraz prawa do ich przenoszenia do odpowiedzi udzielanej Wnioskującemu załącza się kopię dotyczących go danych osobowych w powszechnie znanych i dostępnych formatach nadających się do odczytu maszynowego.
1.14. Wszelkie skargi związane z wykonywaniem niniejszej procedury prosimy składać na adres Bergerat Monnoyeur Sp. z o.o..; ul. Modlińska 11; Izabelin-Dziekanówek; 05-092 Łomianki z dopiskiem RODO.
Skarga zostanie rozpatrzona niezwłocznie jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia jej doręczenia o czym Wnioskujący zostanie niezwłocznie poinformowany. Wnioskujący jest również informowany o fakcie otrzymania skargi.
Pozostałe postanowienia
1.15. W przypadku gdy Usługodawca występuje o wyrażenie zgody na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną (np. za pośrednictwem poczty e-mail, SMS, bluetooth i inne), osobie, która wyraziła powyższą zgodę przysługuje prawo cofnięcia wyrażonej zgody, poprzez wysłanie maila na adres wskazany w punkcie 1.4. powyżej wpisując w tytule słowo „rezygnacja”. Powyższe dotyczy także jakiejkolwiek innej zgody uzyskiwanej przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu.
1.16. Usługodawca oświadcza, iż dołoży starań, aby zapewnić Użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Serwisu. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji należy zgłaszać na adres wskazany w punkcie 1.4. powyżej.
1.17. Usługodawca zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Pliki cookies i logi systemowe

1.18. Usługodawca informuje, że z momentem połączenia się przez Użytkownika z Serwisem w logach systemowych Serwisu pojawia się informacja o numerze (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika, z którego Użytkownik łączy się z Serwisem. Usługodawca informuje, że będzie przetwarzał, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, również dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika, a także czasu połączenia ww. osób z Serwisem oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Użytkownika. Dane te przetwarzane są w szczególności w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych.
1.19. Usługodawca wykorzystuje pliki typu cookie (tj. małe pliki tekstowe wysyłane do urządzenia Użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji) w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika. Pliki typu cookies umożliwiają: utrzymanie sesji Użytkownika; dostosowanie Serwisu do potrzeb Użytkownika; tworzenie statystyk oglądalności podstron Serwisu.
1.20. Użytkownik może w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies. W tym celu należy dokonać zmiany ustawień przeglądarki internetowej dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
1.21. Niektóre podstrony Serwisu oraz inne środki komunikacji z Użytkownikami mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki, zwane również jako puste gify). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP (Internet Protocol) komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam.
 


OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 

INFORMACJE NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 

Administrator danych osobowych

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Bergerat Monnoyeur Sp. z o.o.. z siedzibą w Izabelinie-Dziekanówku; ul. Modlińska 11; 05-092 Łomianki, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, Wydział XIV Gospodarczy pod numerem KRS 0000021439 (dalej jako: „Spółka”).
 

Osoba do kontaktu w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się skontaktować pod adresem:
Bergerat Monnoyeur Sp. z o.o..;
ul. Modlińska 11;
Izabelin-Dziekanówek;
05-092 Łomianki,
adresem e-mail: aktualizacja.rezygnacja@b-m.pl lub
numerem telefonu: +48 22 76 87 180
 

Cel przetwarzania danych                    

Podstawa prawna przetwarzania danych

Jeżeli jest Pan/Pani Użytkownikiem Serwisu Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Spółki czyli w celach wskazanych w Polityce Prywatności Spółki (www.bm.pl/rodo) lub na podstawie zgody na otrzymywanie informacji handlowej w przypadku, gdy Spółka otrzymała od Pana/Pani taką zgodę.                                                                                                                                                                                       

Art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako: „RODO” w przypadku prawnie uzasadnionego interesu Spółki. Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w przypadku, gdy Spółka otrzymała od Pana/Pani zgodę na otrzymywanie informacji handlowej.
 

Jeżeli jest Pan/Pani osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą zmierzającą do zawarcia Umowy ze Spółką, to Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu niezbędnym do (A) podjęcia działań przed zawarciem z Panią/Panem umowy, (B) w celu realizacji umowy jeżeli doszło do jej zawarcia i dochodzenia ewentualnych należności oraz (C) celach realizacji obowiązków wynikających z prawa podatkowego i przepisów o rachunkowości.
 

Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

Jeżeli jest Pan/Pani osobą reprezentującą kontrahenta Spółki, wyznaczoną do kontaktu ze Spółką, to Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę, zapewnienia kontaktu z kontrahentem oraz weryfikacji czy osoba, która kontaktuje się ze Spółką, jest uprawniona do podejmowania czynności w imieniu kontrahenta, a także: (A) w celu realizacji umowy pomiędzy Spółką a reprezentowanym przez Panią/Pana podmiotem i (B) celach realizacji obowiązków wynikających z prawa podatkowego i przepisów o rachunkowości.
 

Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

                                           
                                      Komu będą przekazywane dane osobowe?  

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty współpracujące ze Spółką w zakresie świadczonych na rzecz Spółki usług (np. podwykonawcy) oraz wspierania bieżących procesów biznesowych Spółki.
 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być pracownicy i współpracownicy Administratora, spółki z grupy Monnoyeur i Caterpillar, urzędy państwowe, w tym w szczególności właściwy Urząd Skarbowy oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych, banki prowadzące rachunki należące do Pani/Pana oraz administratora, a także firmy świadczące na rzecz administratora usługi w obszarze szkoleń, rozwiązań IT, archiwizacji i niszczenia dokumentacji, a także usługi kurierskie i pocztowe, podmioty współpracujące ze Spółką w zakresie świadczonych na rzecz Spółki usług (np. podwykonawcy) oraz wspierania bieżących procesów biznesowych Spółki.
 

Administrator zamierza przekazywać dane do państwa trzeciego tj. do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej gdzie mieści się siedziba Caterpillar. Przekazanie następuje w związku z art. 46 ust. 2 lit. c) RODO.
 

                                   
                                       Jak długo będą przechowywane dane osobowe?

Dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania Umowy oraz przez dalszych 10 lat po zakończeniu współpracy.
 

Jeżeli jest Pan/Pani osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą zmierzającą do zawarcia umowy ze Spółką, to Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy zawartej

przez Pana/Panią ze Spółką (jeżeli do zawarcia takiej umowy rzeczywiście doszło), a po tym okresie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Ponadto Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez
okres wymagany przepisami prawa podatkowego oraz przepisów o rachunkowości.

 

Jeżeli jest Pan/Pani osobą reprezentującą kontrahenta, to Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy zawartej przez reprezentowany przez Pana podmiot ze Spółką, a po tym okresie przez
okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Ponadto Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego oraz przepisów o rachunkowości.

 

Po zakończeniu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w pierwotnym celu, dane osobowe będą przetwarzane co do zasady wyłącznie w celu archiwizacyjnym.
 

                           
                                           Jakie uprawnienia przysługują Pani/Panu w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Ma Pan/Pani prawo do: • dostępu do swoich danych osobowych,• sprostowania danych osobowych,• usunięcia danych osobowych,• ograniczenia przetwarzania danych osobowych,• prawo do przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi (w zakresie w jakim dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany oraz w celu wykonania umowy lub na podstawie wyrażonej zgody).• wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych,• sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (w zakresie w jakim dane przetwarzane są w prawnie uzasadnionym interesie Spółki).

Jeżeli jest Pan/Pani osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą zmierzającą do zawarcia umowy ze Spółką, to ma Pan/Pani prawo do: • dostępu do swoich danych osobowych,• sprostowania danych osobowych,• usunięcia danych osobowych,• ograniczenia przetwarzania danych osobowych,• prawo do przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych,przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi (w zakresie w jakim dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowanyoraz w celu wykonania umowy lub na podstawie wyrażonej zgody).• wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych,• sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (w zakresie w jakim dane przetwarzane są w prawnie uzasadnionym interesie Spółki).
 

Jeżeli jest Pan/Pani osobą reprezentującą kontrahenta, to ma Pan/Pani prawo do:• dostępu do swoich danych osobowych,• sprostowania danych osobowych,• usunięcia danych osobowych,• ograniczenia przetwarzania danych osobowych,• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (w zakresie w jakim dane przetwarzane są w prawnie uzasadnionym interesie Spółki),• wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.
 

Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.
 

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu zawarcia i realizacji Umowy o współpracy
 

Jeżeli jest Pan/Pani osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, to podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy ze Spółką.
 

Jeżeli jest Pan/Pani osobą reprezentującą kontrahenta, to podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne zapewnienia kontaktu ze Spółką.
 

 


KONTRAHENT
 

Uwzględniając Państwa prawo do ochrony danych osobowych, uprzejmie informujemy, że:
 • Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Bergerat Monnoyeur Sp. z o.o.. z siedzibą w Izabelinie-Dziekanówku; ul. Modlińska 11; 05-092 Łomianki, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, Wydział XIV Gospodarczy pod numerem KRS 0000021439  (dalej jako: „Spółka”).
 • W sprawach związanych z ochroną danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się pisząc na adres: Bergerat Monnoyeur Sp. z o.o.; ul. Modlińska 11; Izabelin-Dziekanówek; 05-092 Łomianki, z dopiskiem RODO
 • Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach: 
  podjęcia działań przed zawarciem umowy,
  - zawarcia umowy,
  - realizacji zawartej umowy,
  - ewidencji i realizacji sprzedaży produktów, usług i towarów (w tym wyrobów akcyzowych)
  - rozpatrzenia reklamacji i skarg,
  - ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b,c,f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) RODO.
 • Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych: ich sprostowania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą się przez okres: 
  - obowiązywania zawartej umowy a po jej zakończeniu w związku z obowiązkiem prawnym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  - niezbędny do dochodzenia roszczeń,
 • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez „profilowanie”.
 • Jeżeli uzna Pani/Pan, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

 

KONTAKT W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
 

Bergerat Monnoyeur Sp. z o.o.
ul. Modlińska 11;
Izabelin-Dziekanówek;
05-092 Łomianki;
(z dopiskiem RODO)
mail: aktualizacja.rezygnacja@b-m.pl (z dopiskiem RODO w tytule maila);
tel. +48 22 76 87 180

 

 

Print article