POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO PARTS.CAT.COM

 

 
1. POLITYKA PRYWATNOŚCI – INFORMACJE OGÓLNE
1) Wszelkie terminy używane w niniejszej Polityce Prywatności (dalej „Polityka”) mają znaczenie nadane im w Regulaminie świadczenia usługi Sklepu Internetowego, chyba, że odmiennie wynika z Polityki.
2) Polityka określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od użytkowników Sklepu (dalej „Użytkownik”) przez Bergerat Monnoyeur Sp. z o.o., zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców KRS, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000021439, REGON: 012022794, NIP: 778-00-22-310, posiadającej kapitał zakładowy w wysokości: 9 922 750 zł, za pośrednictwem Sklepu Internetowego, działającego pod adresem https://parts.cat.com/pl/bmpoland
3) Informacje zawarte w Polityce mają charakter ogólny. Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych jest przedstawiana Użytkownikowi podczas ich pozyskiwania, w treści klauzuli informacyjnej. 
 
2. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH (KTO ODPOWIADA ZA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH?)
1) Administratorem danych osobowych gromadzonych w Sklepie Internetowym jest Bergerat Monnoyeur Sp. z o.o. z siedzibą w Izabelinie-Dziekanówku (adres: ul. Modlińska 11, Izabelin-Dziekanówek, 05-092 Łomianki).
2) Z Administratorem danych może Pani/Pan skontaktować się pocztą tradycyjną na adres siedziby Spółki (wskazany powyżej) lub e-mailowo na adres: aktualizacja.rezygnacja@b-m.pl.
 
3. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (PO CO PRZETWARZAMY DANE?) PODSTAWY ICH PRZETWARZANIA (CZYLI DLACZEGO MOŻEMY PRZETWARZAĆ PANI/PANA DANE?) 
1) W związku z działalnością Sklepu Internetowego przetwarzamy Pani/Pana dane w następujących celach:
(a) zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usługi konta w Sklepie Internetowym; 
W ww. celu Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w szczególności po to aby mogła Pani/mógł Pan złożyć zamówienie bez konieczności wypełniania za każdym razem formularza zakupowego, a także po to aby mogła Pani/mógł Pan odtwarzać historię swoich zakupów.
Pani/Pana dane w ww. celu przetwarzamy albowiem jest to niezbędne do wykonania umowy świadczenia usług konta w Sklepie internetowym, której jest Pani/Pan stroną lub do podjęcia działań przed jej zawarciem, na Pani/Pana żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).
(b) zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży oferowanych przez nas towarów;
W ww. celu Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane do realizacji złożonego zamówienia i wykonania zawartej umowy, tj. w szczególności potwierdzenia złożenia zamówienia, dostarczenia (wysłania) zakupionego towaru, kontaktu w związku z dokonanym zamówieniem oraz jego realizacją.
Pani/Pana dane w ww. celu przetwarzamy albowiem jest to niezbędne do wykonania umowy sprzedaży oferowanych towarów, której jest Pani/Pan stroną lub do podjęcia działań przed jej zawarciem, na Pani/Pana żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) lub też, w przypadku gdy nie nabywa Pani/Pan ww. towarów we własnym imieniu lecz na rzecz innego podmiotu, albowiem jest to niezbędne w celu wynikającym z uzasadnionych interesów strony trzeciej (tego podmiotu), jakim jest zawieranie oraz realizacja umów za pomocą reprezentantów, pracowników/współpracowników (bez względu na podstawę zatrudnienia (art. 6 ust. 1 lit f) RODO).
(c) przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji;
W ww. celu Pani/Pana  dane osobowe są przetwarzane aby przenalizować oraz odpowiedzieć na Pani/Pana zastrzeżenia odnośnie sprzedanego towaru (rozpatrzeć reklamację).
Pani/Pana dane w ww. celu przetwarzamy albowiem jest to niezbędne do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).
(d) wypełnienie obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, np. podatkowych i rachunkowych;
W ww. celu Pani/Pana dane przetwarzane są po to abyśmy mogli działać zgodnie z prawem i wypełniać nałożone na nas przez ustawodawcę obowiązki, np. wystawili fakturę potwierdzającą dokonany przez Panią/Pana zakup, 
Pani/Pana dane w ww. celu przetwarzamy albowiem jest to niezbędne do wypełnienia ciążącego na nas obowiązku wynikającego z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
(e) prowadzenie korespondencji z Użytkownikami, w tym udzielania odpowiedzi na wiadomości Użytkowników;
W ww. celu dane są przetwarzane po to abyśmy mogli odpowiedzieć na zadane przez Panią/Pana pytania dotyczące np. towaru, jego właściwości, stanu realizacji umowy sprzedaży, itp.
Pani/Pana dane w ww. celu przetwarzamy albowiem jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez nas (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) jakim jest kontakt z naszymi klientami. W takim przypadku oceniamy, iż Pani/Pana podstawowe prawa i wolności nie są nadrzędne wobec wskazanego interesu.
(f) prezentowanie ofert lub promocji (rabatów) dotyczących oferowanych przez nas towarów, reklam oraz przesyłanie informacji o naszych produktach (marketing naszych produktów);
W ww. celu dane są przetwarzane po to aby zaprezentować Pani/Panu sprzedawane przez nas towary, zaoferować te towary w promocyjnych cenach, przesyłać informacje o charakterze marketingowym, prezentującym sprzedawane przez nas towary, w szczególności newsletter.
Jeśli oceniamy, że Pani/Pana podstawowe prawa i wolności nie są nadrzędne wobec naszego interesu, jakim jest prowadzenie marketingu własnych produktów, przetwarzamy Pani/Pana dane albowiem jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Pani/Pana dane osobowe w ww. celu możemy też przetwarzać na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). W takim przypadku, zawsze informujemy Panią/Pana o wszystkich warunkach przetwarzania danych osobowych przed jej wyrażeniem, aby mogła Pani/Pan ją wyrazić w pełni świadomie i swobodnie. W zależności od zakresu udzielonej zgody, Pani/Pana dane osobowe możemy przetwarzać w celu kierowania do Pani/Pana informacji handlowych (m.in. newslettera), wiadomości tekstowych lub połączeń telefonicznych).
(g) badanie satysfakcji klienta z wykonanej usługi,
W ww. celu dane są przetwarzane aby ocenić czy jest Pani/Pan zadowolony z zakupionego u nas towaru.
Pani/Pana dane w ww. celu przetwarzamy albowiem jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez nas (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) jakim jest podniesienie jakości świadczonych przez nas usług na skutek przeprowadzonego przez nas badania posprzedażowego. W takim przypadku oceniamy, iż Pani/Pana podstawowe prawa i wolności nie są nadrzędne wobec wskazanego interesu.
(h) archiwizacja;
W ww. celu dane są przetwarzane po to abyśmy mogli, w razie takiej konieczności wykazać fakty, mające dla nas prawne znaczenie.
Pani/Pana dane w ww. celu przetwarzamy albowiem jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez nas (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) jakim jest możliwość udowodnienia, w razie takiej konieczności, okoliczności związanych ze świadczonymi przez nas w ramach Sklepu Internetowego usług na Pani/Pana rzecz i okoliczności przetwarzania przez nas Pani/Pana danych osobowych.  W takim przypadku oceniamy, iż Pani/Pana podstawowe prawa i wolności nie są nadrzędne wobec wskazanego interesu.
(i) dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami;
W ww. celu Pani/Pana dane przetwarzamy aby móc dochodzić wobec Pani/Pana roszczeń wynikających z istniejącego pomiędzy nami stosunku prawnego lub obronić się na wypadek wysuwania przeciwko nam roszczeń z tego tytułu.
Pani/Pana dane w ww. celu przetwarzamy albowiem jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez nas (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) jakim jest dochodzenie roszczeń oraz obrona przed nimi. W takim przypadku oceniamy, iż Pani/Pana podstawowe prawa i wolności nie są nadrzędne wobec wskazanego interesu.
 
4. NIEZBĘDNOŚĆ PODADNIA DANYCH OSOBOWYCH W CELU WYKONANIA USŁUGI
W celu założenia konta w Sklepie internetowym (cel wskazany pod lit. a punkt 3 ust. 1) a następnie zawarcia i wykonania umowy sprzedaży (cel wskazany pod lit. b) a punkt 3 ust. 1) niezbędne jest podanie następujących danych:
 
Dane kontaktowe
a) imię i nazwisko, 
b) numer telefonu,
c) adres e-mail.
d) potwierdzenie adresu e-mail.
Dane firmy:
a) nazwa firmy,
b) kraj/region,
c) adres (ulica, kod pocztowy, miasto).
d) informacja czy jest Pani/Pan podatnikiem (konsumentem) czy firmą (osobą prowadzącą działalność gospodarczą).
Informacje dotyczące profilu:
a) nazwa użytkownika/adres e-mail,
b) hasło,
c) powtórzenie hasła,
d) pytanie weryfikacyjne,
e) pytanie pomocnicze.
 
5. DOBROWOLNOŚĆ LUB OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH OSOBOWYCH (CZY MUSI PANI/PAN PODAĆ NAM SWOJE DANE?)
Podanie danych osobowych przez Użytkownika w Sklepie jest dobrowolne, jednak  konieczne do skorzystania z określonych funkcjonalności tego Sklepu, np. zarejestrowania się (założenia konta w Sklepie) lub dokonania zakupu (także bez rejestracji).  
Niepodanie danych osobowych w ramach określonych funkcjonalności może spowodować niemożność z nich skorzystania tj. np. brak możliwości dokonania zakupu w Sklepie Internetowym.
Podanie danych osobowych w celu wystawienia faktury VAT jest wymogiem ustawowym i wynika z przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
 
6. CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH (JAK DŁUGO POSIADAMY O PANI/PANU WIEDZĘ?)
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez nas, co do zasady przez okres korzystania przez Panią/Pana ze Sklepu Internetowego.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w związku z zawartą umową sprzedaży towaru będą przechowywane przez czas niezbędny do jej wykonania, nie dłużej jednak niż przez okres niezbędny celem dochodzenia roszczeń z tej umowy (maksymalnie 6 lat). W celach rachunkowych dane przetwarzane będą w terminie 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło zdarzenie.
Dane osobowe przetwarzane przez nas w celach marketingowych przetwarzane są do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie lub zgłoszenia sprzeciwu.
 
7. PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA (CZEGO MOŻE SIĘ PANI/PAN DOMAGAĆ W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH?)
To, jakie prawa Pani/Panu przysługują, zależy od okoliczności przetwarzania danych, w tym między innymi od tego na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy te dane osobowe, a także jakie są nasze techniczne możliwości. Co do zasady, przysługują Pani/Panu na następujące prawa:
1) prawo dostępu oraz kopii danych (art. 15 RODO),
Jeśli się do nas Pani/Pan o to zwróci, potwierdzimy czy przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także udzielimy Pani/Panu wszelkich istotnych informacji na temat tego przetwarzania. W przypadku gdy o to Pani/Pan poprosi, przekażemy Pani/Panu także kopię danych osobowych na zasadach wskazanych w RODO. 
 
2) prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO),
Jeśli się do nas Pani/Pan o to zwróci, usuniemy błędy, niezgodności w przetwarzanych danych lub je uzupełnimy, albowiem dbamy o to żeby przetwarzane przez nas dane były aktualne i zgodne ze stanem faktycznym.
3) prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO),
W przypadku gdy się do nas o to Pani/Pan zwróci i nie będą zachodzić żadne okoliczności przewidziane przepisami RODO umożliwiające nam przetwarzanie danych osobowych wbrew Pani/Pana woli, usuniemy Pani/Pana dane osobowe. W szczególności może Pani/Pan żądać usunięcia danych osobowych, gdy:
 
a) Pani/Pana dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, 
b) wycofała/wycofał Pan zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania (w przypadku gdy przetwarzanie opiera się na Pani/Pana zgodzie), 
c) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, 
d) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie.
 
Prawo do usunięcia danych nie znajduje zastosowania, w zakresie w jakim przetwarzanie danych  osobowych jest nadal niezbędne:
a) do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji,
b) do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa (np. w zakresie obowiązku przechowywania dokumentacji podatkowej, rozliczeniowej, faktur vat i inne – o ile wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa) lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej ADO,
c) z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z RODO 
d) do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, o ile prawdopodobne jest, że prawo do usunięcia danych, uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania; lub
e) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 
4) prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),
Z prawa do ograniczenia przetwarzania danych polegającego na ograniczeniu naszych działań na Pani/Pana danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub działań uzgodnionych z Panią/Panem, może Pani/Pan skorzystać, jeżeli:
a) kwestionuje Pani/Pan  prawidłowość danych osobowych,
b) przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a Pani/Pan sprzeciwia się ich usunięciu,
c) nie potrzebujemy już tych danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Pani/Panu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
d) wniosła Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. 
 
5) prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO),
Ma Pani/Pan prawo do żądania od nas otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego swoich danych osobowych oraz prawo żądania, aby te dane osobowe zostały przesłane innemu administratorowi, jeżeli przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie zgody lub umowy z Panią/Panem zawartej oraz w sposób zautomatyzowany. 
 
6) prawo do sprzeciwu z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją (art. 21 ust. 1 RODO),
W przypadku, gdy przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (z wyłączeniem marketingu bezpośredniego), ma Pani/Pan prawo złożenia sprzeciwu wobec tego przetwarzania jeżeli uważa Pani/Pan, że Pani/Pana szczególna sytuacja uzasadnia zaprzestanie przetwarzania przez nas tych danych. Żądanie w tym zakresie uwzględnimy jeżeli ocenimy, że nie jesteśmy w stanie wykazać istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania danych  nadrzędnych wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności.
 
7) prawo do sprzeciwu (art. 21 ust. 2 RODO),
W przypadku, gdy złoży Pani/Pan sprzeciw przeciwko przetwarzaniu Pani/Pana danych przez nas w celu marketingu bezpośredniego, zaprzestaniemy ich przetwarzania w tym celu.
 
8) prawo do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu (art. 22 RODO),
Ma Pani/Pan prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpływa. Jeżeli zachodzą przesłanki umożliwiające nam podejmowanie takiej decyzji, wówczas zostanie Pani/Pan o takim fakcie poinformowana.
 
9) prawo do skargi do organu nadzorczego
Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe z naruszeniem przepisów RODO lub innych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo złożenia skargi do organu nadzorującego przetwarzanie danych osobowych, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu Pani/Pana, Pani/Pana miejsce pracy lub miejsce popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa  (https://uodo.gov.pl/).
 
Dołożymy jednak wszelkich możliwych starań, aby korzystanie ze wspomnianego prawa nie było konieczne. 
 
8. ZGODA I JEJ COFNIĘCIE
Udzielona przez Panią/Pana zgoda może być w każdym czasie odwołana (cofnięta). Cofnięcie zgody pozostanie jednak bez wpływu na czynności dokonane przez jej cofnięciem.
Możesz wycofać zgodę kontaktując się z nami na adres: aktualizacja.rezygnacja@b-m.pl.
 
9. ZGODA NA PRZESYŁANIE INFORMACJI HANDLOWEJ ZA POMOCĄ ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
Przesyłanie informacji handlowej do Pani/Pana za pomocą środków komunikacji elektronicznej (za pomocą e-maila) odbywa się jedynie po wyrażeniu przez Pani/Pana zgody na otrzymanie takiej informacji. Zgodę tę może Pani/Pan cofnąć w każdej chwili. Cofnięcie zgody pozostanie jednak bez wpływu na czynności dokonane przez jej cofnięciem.
Możesz wycofać zgodę kontaktując się z nami na adres: aktualizacja.rezygnacja@b-m.pl.
 
10. ZGODA NA WYKORZYSTYWANIE TELEKOMUNIKACYJNYCH URZĄDZEŃ KOŃCOWYCH W CELU MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO
Wykorzystanie przez nas automatycznych systemów wywołujących i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (którymi są np. smartfony, tablety, komputery) w celu marketingu bezpośredniego odbywa się po wyrażeniu przez Pani/Pana uprzedniej zgody w tym zakresie. Zgodę tę może Pani/Pan cofnąć w każdej chwili. Cofnięcie zgody pozostanie jednak bez wpływu na czynności dokonane przez jej cofnięciem.
Możesz wycofać zgodę kontaktując się z nami na adres: aktualizacja.rezygnacja@b-m.pl.
 
11. SPOSÓB REALIZACJI PRAW (JAK MOŻE PANI/PAN WYKONAĆ SWOJE PRAWA?)
Wszelkie wyżej wskazane prawa może Pani/Pan zrealizować, kontaktując się z nami na adres: aktualizacja.rezygnacja@b-m.pl, wskazując treść żądania realizacji określonego prawa.
Jeżeli Pani/Pana żądanie będzie dla nas niejasne lub będzie istniała potrzeba jego doprecyzowania skontaktujemy się z Panią/Panem w tej sprawie.
 
12. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH (KTO MA DOSTĘP DO PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH?)
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane innym podmiotom, z których usług korzystamy lub którym jesteśmy zobowiązani je przekazać na mocy przepisów prawa.
Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane jedynie w zakresie, w jakim będzie to konieczne. 
W szczególności Pani/Pana dane osobowe przekazujemy do spółki będącej dostawcą platformy Sklepu Internetowego (tj. spółki Caterpillar Inc.). Pani/Pana dane osobowe przekazujemy też do firm świadczących dla nas wsparcie IT, dostawcy usług poczty elektronicznej; przewoźników, operatorów pocztowych lub kurierów, podmiotów obsługujących płatności elektroniczne; firmom doradczym, z którymi współpracujemy oraz podmiotom wspierającym nasze działania marketingowe.  
 
13. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA OBSZAR EOG (CZY PRZESYŁAMY PANI/PANA DANE POZA OBSZAR EOG?)
Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w szczególności do Stanów Zjednoczonych, gdzie spółka Cateplillar Inc. (dostawca platformy Sklepu Internetowego) ma swoją siedzibę. W tym przypadku odpowiednie zabezpieczenia zostały przez nas zapewnione poprzez zastosowanie standardowych klauzul ochrony danych (art. 46 ust. 2 c) RODO). 
W przypadku podejmowania przez nas działań marketingowych i korzystania w tym zakresie z dostawców usług takich jak Google lub Facebook podmioty te mogą zapewniać odpowiedni stopień ochrony danych poprzez przystąpienie do tzw. programu Privacy Shield. Podmioty, które przystąpiły do tego programu gwarantują, że będą przestrzegać wysokich standardów w zakresie ochrony danych osobowych, jakie obowiązują w Unii Europejskiej. To czy dany podmiot jest objęty programem może Pani/Pan każdorazowo zweryfikować pod adresem: https://www.privacyshield.gov/).
Strona http://parts.cat.com korzysta z plików cookie, o których przeczytasz w Polityce cookie . 
 
14. WEJŚCIE W ŻYCIE POLITYKI ORAZ JEJ ZMIANY
Polityka wchodzi w życie z dniem x]. Wszelkie zmiany Polityki odbywać się będą poprzez zmianę i publikację jej treści na tej stronie.